Közzétételi listák

Általános közzétételi kötelezettségek:

 

 

Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
A Miskolci Sportcentrum Kft. elérhetőségi adatai 3515 Miskolc Egyetem u. 2.
info@misport.hutel.: + 3646 560 454ügyfélfogadás rendje:

Kemény Dénes Városi Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem út 2.),
hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig,
péntek: 8.00 – 14.00 óráig

Ügyfélszolgálati kapcsolatok
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Központi irányítás – adminisztratív, működési és gazdálkodási feladatok

ügyvezető: dr. Ujj Péter
műszaki vezető: Simon ZoltánLétesítmények – üzemeltetési feladatok

létesítmény vezető (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda): Szabó László
létesítmény vezető (Miskolc Városi Kalandpark, Miskolci Atlétikai Centrum): Zámbori Zoltán
létesítmény vezető (MVSC Sporttelep, Honvéd Papp József Sporttelep, Ifjúsági Sporttelep): Bóta István

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységek és vezetőik
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységek és vezetőik
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Gazdálkodói szervezetek
A szerv (Miskolci Sportcentrum Kft.) tagvállalatai
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Miskolci Törvényszéki Cégbíróság
3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3.
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő-csütörtök: 9-11-ig
Péntek: 8-15-ig
Cégiroda: +36 46 952 928
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
I. A szerv által alapított költségvetési szerv adatai
A tevékenység, működés adatai
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) 15.

A sportról szóló 2004. évi I. tv.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nincs
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok nincs
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
  • közreműködik az Önkormányzat sportkoncepciójának megalkotásában, a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában,
  • a sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik és segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
  • fenntartja és működteti az Önkormányzat tulajdonát képező, részére üzemeltetésre / bérbe / vagyonkezelésbe adott sportlétesítményeket,
  • segíti a részére üzemeltetésre, bérbe, vagyonkezelésbe adott sportlétesítményekben a területi versenyek szervezését, lebonyolítását,
  • segíti a város területén működő testnevelési, diák- és szabadidősport tevékenységeket,
  • közreműködik a diák- és szabadidősport események szervezésében és lebonyolításában,
  • közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
  • az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
  • adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Házirend
Kemény Dénes Városi Sportuszoda (letölthető dokumentum – Házirend_KDSU_2020.03.01)
Miskolc Városi Kalandpark (letölthető dokumentum – Pályaszabályzat_Kalandpark)
Miskolci Atlétiki Centrum (letölthető dokumentum – Házirend és árjegyzés_MAC)
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Jegyárak
Kemény Dénes Városi Sportuszoda (letölthető dokumentum – árjegyzék_KDSU_2014.02.01)
Diósgyőri Tanuszoda (letölthető dokumentum – árjegyzék_DTU_2014.02.01)
Miskolc Városi Kalandpark (letölthető dokumentum – árjegyzék_Kalandpark_2016.03.01)
Miskolci Atlétikai Centrum (letölthető dokumentum – Házirend és árjegyzék_MAC)
MVSC Sporttelep, Ifjúsági Sporttelep, Honvéd Papp József Sporttelep – Igénybevétel szerinti egyedi árszabás alapján
kapcsolatfelvétel: Bóta István létesítményvezető (bota.istvan@misport.hu)
IV.  A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai nincs
V. Nyilvános kiadványok nincs
VI. A testületi szerv döntései előkészítésének a rendje nincs
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok nincs
VIII.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
IX. Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények http://miskolcisportcentrum.hu/category/aktualis/

https://www.miuszodank.hu/

X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Közérdekű adat megismerése iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Miskolci Sportcentrum Kft. – Központi irányítás
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.
tel: 06 46 506 454
e-mail: info@misport.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Ipacs Andrea gazdasági asszisztens
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nincs
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nincs
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 2009. évi CXXII. tv szerinti különös közzététel

2009. évi CXXII. tv szerinti különös közzététel – 2020

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nincs
Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Hatósági ellenőrzések
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Miskolci Sportcentrum energetikai szakreferensi éves jelentés 2018

Jelentés a fürdők forgalmáról (2020_DTU2020_KDSU2019_DTU, 2019_KDSU, 2018_DTU, 2018_KDSU)

Energetikai szakreferensi éves jelentés (Miskolci Sportcentrum éves jelentés 2019)

Miskolci Sportcentrum Kft. éves jelentés 2020

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

2020. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

2021. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

2015.12.31-ei zárólétszám: 34 fő

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2019. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti vezetői juttatások

2020. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti vezetői juttatások

2021. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti vezetői juttatások

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2019. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

2020. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

2021. évre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény szerinti létszám és bér adatok

II.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai
III. Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 5 millió forintot meghaladó szállítói szerződések
IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves közbeszerzési terv, módosított közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítési adatai Miskolci Sportcentrum Kft – 2019. évi közbeszerzési terve
Miskolci Sportcentrum Kft – 2020. évi közbeszerzési terve
Miskolci Sportcentrum Kft – 2021. évi közbeszerzési terve