PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában lévő Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetem utca 2., Cg.05-09-025756) alábbi  vezető munkakörébe:

 

ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság a sportról szóló 2004. évi I. tv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti következő tevékenységeket végzi:

 • Sportlétesítmény működtetése.
 • Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
 • Üzletvezetés.
 • PR, kommunikáció.
 • Építményüzemeltetés.
 • Sport, szabadidős képzés.
 • Oktatást kiegészítő tevékenység.
 • Sportegyesületi tevékenység.
 • Egyéb sporttevékenység.
 • Reklámügynöki tevékenység.
 • Médiareklám.
 • n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
 • Kempingszolgáltatás.

Az ügyvezető feladatai:

 • a Társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos, irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói tekintetében,
 • a Társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a taggyűlés felé üzleti terv készítése és a taggyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 • saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
 • kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
 • a taggyűlés kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad és lehetővé teszi a tagok részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
 • gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
 • feladata a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése,
 • munkájáról a taggyűlés felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol, valamint
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság társasági szerződése, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

-Foglalkoztatás időtartama: 2020. május 1. napjától terjedően határozatlan időtartamra
-Munkaidő: Teljes munkaidő,
-Munkarend: Kötetlen munkarend,

Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel az ügyvezetőnek, mint a társaság vezető tisztségviselőjének  a jogviszonyára a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók.

Bérezésre vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, a Társaság javadalmazási szabályzata, az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában, valamint a Miskolc Holding Zrt tulajdonában lévő Miskolci Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság,  esetében – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 26. §-ában foglaltakra – a vezető tisztségviselő megválasztása és díjazásának megállapítása – a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A pályázati feltételek:

 • a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok.,
 • büntetlen előélet, nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdései szerinti feltételek igazolásáról, vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,
 • iskolai végzettséget, képzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a vezető tisztségviselőkkel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró valamint összeférhetetlenségi okok, melynek keretében köteles nyilatkozni különösen arról, hogy:
 1. az Mt. 211. §-a, valamint a Ptk. 3:115.§-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;
 2. megfelel a Ptk. 3:22. § szerinti követelményeknek;
 3. nem áll cégbíróság által vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltást kimondó határozat hatálya alatt.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 25.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton: a pályázatot a Miskolci Polgármesteri Hivatalnak. címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 2 egyező papíralapú (1 eredeti és 1 másolati) és ezzel egyidejűleg 1 elektronikus adathordozón zárt borítékban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott beosztás megnevezését: „Miskolci Sportcentrum Kft. ügyvezető pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokat a Társaság taggyűlése bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Miskolci Sportcentrum Kft. honlapja: www.miskolcisportcentrum.hu

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja: www.miskolc.hu

Vélemény, hozzászólás?